banner

úvod

slovenský jazyk
anglicky_jazykmatematika
informatika
informatická výchova
výchovy

  Matematika

Aritmetika:

 1. opakovanie 3. ročníka:
 2. domino - násobenie,  delenie
 3. násobilka: 1., 2., 3.
 4. násobilka - tabuľka
 5. rímske čísla
 6. delenie so zvyškom: 1., 2., 3.
 7. test – numerácia
 8. spájačka - názvy čísel: 1., 2.
 9. test – názvy čísel a rádov
 10. priraďovanie - násobenie spamäti
 11. doplňovačka - násobenie
 12. krížovka - pomenovania
 13. delenie so zvyškom - opakovanie
 14. numerácia - opakovanie
 15. postupnosť - zaokrúhľovanie
 16. slovné úlohy (jednoduché, zložené)
 17. slovné úlohy (nepriamo sformulované)
 18. násobenie jednocif. číslom do 10 000
učiteľ

Geometria:

 1. nácvik - pomenovanie útvarov - 1.
 2. pomenovanie útvarov - 1.
 3. tajnička - opakovanie
 4. bod, úsečka, priamka
 5. úsečka, polpriamka, priamka
 6. nácvik - jednotky dĺžky - 1., 2.
 7. jednotky dĺžky - 1., 2., 3.
 8. jednotky dĺžky - usporiadanie - 1., 2.
 9. zmiešané jednotky dĺžky - 1.
 10. vlastnosti útvarov
 11. stavby kociek - bez zadania
 12. stavby kociek - pečiatky
 13. stavby kociek - výplň
 14. jednotky hmotnosti, jednotky času
 15. obvod štvorca a obdĺžnika
 16. obvod štvorca a obdĺžnika - 1.
 17. test - obvod - 1., 2.
 18. konštrukcia trojuholníka
 19. kružnica - vyvodenie
 20. kružnica a kruh
 21. pomenovanie útvarov - 1., 2.
Pracovné listy:
 1. Pomenovanie útvarov: 1., 2.
 2. Kódovanie a plány stavieb
 3. Kódovanie stavieb, poschodia
 4. Obvod štvorca - vyvodenie
 5. Jednotky dĺžky
 6. Obvod štvorca, obdĺžnika (m)
 7. Útvary (m)
 8. Kružnica a kruh (m)
Pozn.:
m - je potrebné zobraziť mriežku.
Prezentácie:
 1. Rovinné útvary
 2. Geometrické útvary
 3. Jednotky dĺžky
 4. Premena jednotiek dĺžky
 5. Stavby kociek
 6. Rozcvičky
 1. rozcvička
 2. číselná os
 3. zápis čísla
 4. sčítanie, odčítanie pod seba 
 5. znázorňovanie slovných úloh
 6. tvorba jednoduchého grafu
 1. stavby kociek 1
 2. stavby kociek 2
 3. pentamina
 4. tangramy (Infovekáčik)
 5. tangramy

Dynamické konštrukcie:

 1. konštrukcia trojuholníka - dané osi vnútorných uhlov a vrchol